Regulamin studia

Regulamin obowiązuje od 01.01.2024 i dotyczy wszystkich osób, które uczestniczą w zajęciach tanecznych lub finansują uczestnictwo w tych zajęciach, odbywających w HAZE DANCE STUDIO przy ul. Wczasowa 10, 85-155 w Bydgoszczy, organizowanych przez HAZE DANCE STUDIO Spółka Cywilna Nicole Kościelna, Dorian Kuźniewski przy ul. Wczasowa 10, 85-155 w Bydgoszczy, NIP 9532784395,

Każdy uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem zajęć.

§1 DEFINICJE

 • HAZE DANCE STUDIO – HAZE DANCE STUDIO Spółka Cywilna Nicole Kościelna, Dorian Kuźniewski, będący organizatorem zajęć tanecznych odbywających się przy ul. Wczasowej 10, 85-155, Bydgoszcz.
 • Instruktor- osoba prowadząca zajęcia taneczne.
 • Uczestnik- osoba zapisana na zajęcia taneczne zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 • Opłata- płatność za pakiet, na które został zapisany Uczestnik.
 • Sala- miejsce, w którym odbywają się zajęcia taneczne organizowane przez HAZE DANCE STUDIO.
 • Oferta – oferta dotycząca zajęć tanecznych, aktualnie dostępna i obowiązująca w siedzibie HAZE DANCE STUDIO.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady uczestnictwa oraz zasady płatności za zajęcia taneczne.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem Regulaminu.
 2. W przypadku, gdy Uczestnik jest osobą niepełnoletnią, za przestrzeganie Regulaminu odpowiedzialność ponoszą jego rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. HAZE DANCE STUDIO zastrzega prawo weryfikacji zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział niepełnoletnich Uczestników w zajęciach tanecznych.

§3 ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH

 1. Zajęcia odbywają się w godzinach podanych w grafiku zajęć dostępnym na stronie www.hazedancestudio.pl lub instagramie hazedancestudio, hazepoledance.
 2. Zapisy na zajęcia taneczne są prowadzone: Internetowo na stronie www.hazedancestudio.pl, telefonicznie pod numerem 690 529 264 lub w recepcji studia HAZE DANCE STUDIO.
 3. Uczestnikami zajęć tanecznych mogą być osoby niepełnoletnie oraz dorośli.
 4. O kolejności naboru do grupy decyduje data zapisania się na zajęcia taneczne oraz uiszczenia Opłaty.
 5. Osoba, która nie dokonała Opłaty za zajęcia taneczne, nie ma prawa w nich uczestniczyć i zobowiązana jest opuścić Salę na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności.
 6. W trakcie zajęć tanecznych w Sali nie mogą̨ przebywać osoby trzecie niebędące Uczestnikami, chyba że Instruktor wyrazi na to zgodę̨.
 7. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort Uczestników, Instruktor ma prawo nie wpuścić do Sali Uczestnika, który znacznie spóźnił się na zajęcia taneczne, bez prawa takiego Uczestnika do zwrotu Opłaty.
 8. Uczestnik przed wejściem do Sali ma obowiązek zmiany obuwia. Instruktor ma prawo nie wpuścić do Sali osoby w obuwiu niszczącym lub brudzącym podłogę.
 9. Uczestnik przed zajęciami pole dance oraz aerial hoop ma obowiązek ściągnięcia biżuterii, łańcuszków oraz zegarków.
 10. Uczestnik po zajęciach ma obowiązek wyczyszczenia i zdezynfekowania rury do pole dance.
 11. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach tanecznych w sposób, który nie zakłóca ich przebiegu oraz podporządkowania się̨ poleceniom Instruktora.
 12. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania praw i godności pracowników HAZE DANCE STUDIO oraz innych Uczestników zajęć tanecznych
 13. Naruszenie powyższych zasad uprawnia Instruktora do wyłączenia Uczestnika z czynnego udziału w zajęciach tanecznych. Wyłączenie z zajęć tanecznych nie stanowi podstawy do zwrotu Opłaty. Wyłączeni z zajęć tanecznych niepełnoletni Uczestnicy mają obowiązek przebywać w Sali tanecznej pod opieką Instruktora do momentu zakończenia zajęć lub przejęcia opieki nad nimi przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 14. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku podczas trwania zajęć bez zgody pracownika HAZE DANCE STUDIO.

§4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. HAZE DANCE STUDIO nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW.
 2. Uczestnicy są̨ zobowiązani zgłaszać Instruktorowi przed zajęciami wszelkie dolegliwości zdrowotne, złe samopoczucie, urazy, kontuzje oraz ciążę i inne. Poprzez przystąpienie do udziału w zajęciach tanecznych Uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach. W przypadku problemów zdrowotnych HAZE DANCE STUDIO rekomenduje konsultacje z lekarzem sportowym.
  1. Przebywanie w Sali jest dozwolone tylko za wiedzą i zgodą Instruktora lub pracownika HAZE DANCE STUDIO.
  2. Uczestnik oczekujący na zajęcia taneczne powinien przebywać w miejscu do tego przeznaczonym, nie zakłócając porządku.
  3. Uczestnicy oraz osoby trzecie przebywające na terenie HAZE DANCE STUDIO zobowiązane są̨ do przestrzegania przepisów bhp i ppoż. obowiązujących na terenie ww. obiekcie lub w miejscu prowadzenia zajęć oraz poleceń Instruktora i uprawnionych pracowników, jak również do zachowania czystości i poszanowania mienia obiektu i HAZE DANCE STUDIO. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez Uczestników lub osób trzecich do powyższych zasad odpowiadają te osoby lub w sytuacji osób niepełnoletnich- ich rodzice lub opiekunowie prawni.
  4. Za bezpieczeństwo niepełnoletnich Uczestników w drodze na zajęcia taneczne oraz poza Salą odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni.
  5. Zabrania się̨ wnoszenia do Sali jedzenia i ciepłych napojów. Napoje zimne mogą̨ być wnoszone i spożywane w miejscu i czasie wskazanym przez Instruktora.
  6. W budynku HAZE DANCE STUDIO obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, wprowadzania zwierząt, rowerów oraz wnoszenia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób.
  7. Ewentualne przypadki zagubienia lub uszkodzenia mienia powinny być natychmiast zgłaszane pracownikowi HAZE DANCE STUDIO.
  8. HAZE DANCE STUDIO rekomenduje niewnoszenie cennych przedmiotów na teren budynku HAZE DANCE STUDIO.
  9. HAZE DANCE STUDIO nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione na terenie HAZE DANCE STUDIO.

§5 SYSTEM PŁATNOŚCI

 1. Wysokość opłat za poszczególne pakiety określa cennik dostępny na stronie internetowej www.hazedancestudio.pl
 2. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty do drugich zajęć nowego pakietu. Należności należy uiszczać:
 3. – gotówką w HAZE DANCE STUDIO,
 4. – przelewem na rachunek bankowy o numerze: 35 1050 1139 1000 0092 8732 2284 (w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko Uczestnika)
 5. – płatnością online w aplikacji HAZE APP.
 6. Osoby, które nie opłaciły pakietu za zajęcia, nie mogą̨ brać w nich udziału.
 7. W przypadku gdy nieobecność Uczestnika w zajęciach nie została spowodowana z winy HAZE DANCE STUDIO, HAZE DANCE STUDIO nie zwraca pieniędzy wpłaconych tytułem Opłaty.
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zaistniałych bez winy Uczestnika, HAZE DANCE STUDIO może podjąć decyzję o zwrocie części lub całości Opłaty. Każdy taki przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez HAZE DANCE STUDIO.
 9. W wypadkach losowych, nie powstałych z winy HAZE DANCE STUDIO, HAZE DANCE STUDIO ma prawo odwołać zajęcia, które zostaną zrealizowane w innym terminie ustalonym z Uczestnikami za zarachowaniem na ich poczet Opłaty uiszczonej tytułem zajęć, które się nie odbyły.

§6 ANULOWANIE ZAJĘĆ PRZEZ UCZESTNIKA – POLE DANCE/EXOTIC DANCE/AERIAL HOOP/STRETCHING

 1. W przypadku gdy Uczestnik anuluje swoją obecności na zajęciach do 24 godzin przed rozpoczęciem się zajęć pole dance, exotic dance, aerial hoop, stretching. Uczestnik ma prawo odrobić zajęcia w inny dzień lub jednorazowo skorzystać z zajęć typu open w trakcie trwania karnetu.
 2. W przypadku gdy Uczestnik anuluje swoją obecności na zajęciach w ten sam dzień co zajęcia pole dance, exotic dance, aerial hoop lub stretching uczestnik ma prawo jednorazowo skorzystać z zajęć typu open.
 3. W przypadku gdy Uczestnik przedłożył zwolnienie lekarskie możliwe jest przedłużenie karnetu.
 4. Jeżeli zajęcia są odwoływane z winy HAZE DANCE STUDIO to dodawana jest sesja do pakietu (wejście dodatkowe na zajęcia w trakcie trwania karnetu) lub zostaje przedłużony karnet o jedne zajęcia.

§7 WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Uczestnik lub działający w jego imieniu rodzic lub opiekun prawny nieodpłatnie wyraża zgodę̨ na utrwalenie wizerunku Uczestnika w trakcie zajęć tanecznych.
 2. Wyrażając zgodę̨ na utrwalenie wizerunku, Uczestnik lub działający w jego imieniu rodzic lub opiekun prawny nieodpłatnie zezwala bezterminowo i nieodwołalnie na wykorzystanie utrwalonego wizerunku do promocji i reklamy HAZE DANCE STUDIO.
 3. Zgoda, o której mowa w ust. 2, obejmuje wykorzystanie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych w dowolnym utworze oraz innych materiałach nie noszących znamion utworu w rozumieniu prawa autorskiego na dowolnym polu eksploatacji, jak również obejmuje dowolne dysponowanie takimi materiałami w działalności gospodarczej HAZE DANCE STUDIO, w tym przekazywanie ich osobom trzecim oraz modyfikowanie wizerunku i utworów, w których skład będzie wchodzić wizerunek. W szczególności zgoda obejmuje:
  • utrwalanie w postaci zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie,
  • zwielokrotnianie zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub innej formie za pomocą̨ wszelkich technik, w dowolnej ilości nakładów, w szczególności za pomocą̨ wszelkich znanych technik drukarskich, reprograficznych, zapisu magnetycznego lub technik cyfrowych,
  • wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginałów lub egzemplarzy zdjęć, o których mowa pod lit.
  • a), nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej, w tym wydawanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, reklamowych i marketingowych, wprowadzanie do pamięci komputera, umieszczanie w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet,
 4. rozpowszechnianie zdjęć, o których mowa pod lit. a), nagrań, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie w inny sposób niż̇ określonych pod lit. c), w szczególności poprzez wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie; a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 1. HAZE DANCE STUDIO zobowiązuje się do wykorzystywania wizerunku w sposób zgodny z dobrymi obyczajami.
 2. Rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika stanowiącego jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie czy impreza publiczna, nie wymaga zezwolenia Uczestnika lub działającego w jego imieniu rodzica lub opiekuna prawnego.

§9 MONITORING

 1. Tancerz przyjmuje do wiadomości, że na terenie HAZE DANCE STUDIO zainstalowany jest system monitoringu zarządzany przez HAZE DANCE STUDIO.
 2. Zapisy monitoringu wykorzystywane są wyłącznie w celach wewnętrznych HAZE DANCE STUDIO (w tym ustalenia sposobu świadczenia pracy przez personel HAZE DANCE STUDIO, utrwalenia okoliczności wypadku lub kradzieży). Zapisy systemu monitoringu przekazywane są wyłącznie uprawnionym ustawowo podmiotom (np. Policji) na ich wyraźne i uzasadnione żądanie.
 3. Dostęp do zapisów monitoringu w poszczególnych strefach HAZE DANCE STUDIO posiada wyłącznie administrator systemu monitoringu oraz manager HAZE DANCE STUDIO.
 4. Zapisy monitoringu przechowywane są przez okres do [31] dni, po którego upływie są nieodwracalnie usuwane. Tancerz ma prawo zapoznać się z zapisami monitoringu obejmującymi jego wizerunek.

§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników, rodziców lub opiekunów prawnych, jest HAZE DANCE STUDIO. Ww. osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych przez HAZE DANCE STUDIO dla celów organizacji zajęć tanecznych. Uczestnik, jego rodzin lub opiekun prawny może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając swoje dane w celu uczestnictwa w warsztatach tanecznych organizowanych przez HAZE DANCE STUDIO, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej rejestracji Uczestnika przez HAZE DANCE STUDIO.

Klauzula informacyjna RODO jest dostępna na stronie internetowej www.hazedancestudio.pl

§10 ZMIANY REGULAMINU

 1. Zmiany Regulaminu są̨ publikowane na stronie www.hazedancestudio.pl
 2. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich zmian.
 3. Nie wymaga zmiany Regulaminu wprowadzanie przez HAZE DANCE STUDIO dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do Regulaminu.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Osoby niepełnoletnie są̨ reprezentowane w zakresie praw i obowiązków przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Nie zapoznanie się z Regulaminem nie zwalnia Uczestnika od obowiązku stosowania się do jego postanowień.
 3. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu, stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Postanowienia Regulaminu gwarantują̨ prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

Podpis uczestnika / rodzic (opiekun prawny)

Regulamin obowiązuje od 01.01.2024 i dotyczy wszystkich osób, które uczestniczą w zajęciach tanecznych lub finansują uczestnictwo w tych zajęciach, odbywających w HAZE DANCE STUDIO przy ul. Wczasowa 10, 85-155 w Bydgoszczy, organizowanych przez HAZE DANCE STUDIO Spółka Cywilna Nicole Kościelna, Dorian Kuźniewski przy ul. Wczasowa 10, 85-155 w Bydgoszczy, NIP 9532784395,

Każdy uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem zajęć.

§1 DEFINICJE

 • HAZE DANCE STUDIO – HAZE DANCE STUDIO Spółka Cywilna Nicole Kościelna, Dorian Kuźniewski, będący organizatorem zajęć tanecznych odbywających się przy ul. Wczasowej 10, 85-155, Bydgoszcz.
 • Instruktor- osoba prowadząca zajęcia taneczne.
 • Uczestnik- osoba zapisana na zajęcia taneczne zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 • Opłata- płatność za pakiet, na które został zapisany Uczestnik.
 • Sala- miejsce, w którym odbywają się zajęcia taneczne organizowane przez HAZE DANCE STUDIO.
 • Oferta – oferta dotycząca zajęć tanecznych, aktualnie dostępna i obowiązująca w siedzibie HAZE DANCE STUDIO.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady uczestnictwa oraz zasady płatności za zajęcia taneczne.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem Regulaminu.
 2. W przypadku, gdy Uczestnik jest osobą niepełnoletnią, za przestrzeganie Regulaminu odpowiedzialność ponoszą jego rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. HAZE DANCE STUDIO zastrzega prawo weryfikacji zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział niepełnoletnich Uczestników w zajęciach tanecznych.

§3 ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH

 1. Zajęcia odbywają się w godzinach podanych w grafiku zajęć dostępnym na stronie www.hazedancestudio.pl lub instagramie hazedancestudio, hazepoledance.
 2. Zapisy na zajęcia taneczne są prowadzone: Internetowo na stronie www.hazedancestudio.pl, telefonicznie pod numerem 690 529 264 lub w recepcji studia HAZE DANCE STUDIO.
 3. Uczestnikami zajęć tanecznych mogą być osoby niepełnoletnie oraz dorośli.
 4. O kolejności naboru do grupy decyduje data zapisania się na zajęcia taneczne oraz uiszczenia Opłaty.
 5. Osoba, która nie dokonała Opłaty za zajęcia taneczne, nie ma prawa w nich uczestniczyć i zobowiązana jest opuścić Salę na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności.
 6. W trakcie zajęć tanecznych w Sali nie mogą̨ przebywać osoby trzecie niebędące Uczestnikami, chyba że Instruktor wyrazi na to zgodę̨.
 7. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort Uczestników, Instruktor ma prawo nie wpuścić do Sali Uczestnika, który znacznie spóźnił się na zajęcia taneczne, bez prawa takiego Uczestnika do zwrotu Opłaty.
 8. Uczestnik przed wejściem do Sali ma obowiązek zmiany obuwia. Instruktor ma prawo nie wpuścić do Sali osoby w obuwiu niszczącym lub brudzącym podłogę.
 9. Uczestnik przed zajęciami pole dance oraz aerial hoop ma obowiązek ściągnięcia biżuterii, łańcuszków oraz zegarków.
 10. Uczestnik po zajęciach ma obowiązek wyczyszczenia i zdezynfekowania rury do pole dance.
 11. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach tanecznych w sposób, który nie zakłóca ich przebiegu oraz podporządkowania się̨ poleceniom Instruktora.
 12. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania praw i godności pracowników HAZE DANCE STUDIO oraz innych Uczestników zajęć tanecznych
 13. Naruszenie powyższych zasad uprawnia Instruktora do wyłączenia Uczestnika z czynnego udziału w zajęciach tanecznych. Wyłączenie z zajęć tanecznych nie stanowi podstawy do zwrotu Opłaty. Wyłączeni z zajęć tanecznych niepełnoletni Uczestnicy mają obowiązek przebywać w Sali tanecznej pod opieką Instruktora do momentu zakończenia zajęć lub przejęcia opieki nad nimi przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 14. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku podczas trwania zajęć bez zgody pracownika HAZE DANCE STUDIO.

§4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. HAZE DANCE STUDIO nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW.
 2. Uczestnicy są̨ zobowiązani zgłaszać Instruktorowi przed zajęciami wszelkie dolegliwości zdrowotne, złe samopoczucie, urazy, kontuzje oraz ciążę i inne. Poprzez przystąpienie do udziału w zajęciach tanecznych Uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach. W przypadku problemów zdrowotnych HAZE DANCE STUDIO rekomenduje konsultacje z lekarzem sportowym.
  1. Przebywanie w Sali jest dozwolone tylko za wiedzą i zgodą Instruktora lub pracownika HAZE DANCE STUDIO.
  2. Uczestnik oczekujący na zajęcia taneczne powinien przebywać w miejscu do tego przeznaczonym, nie zakłócając porządku.
  3. Uczestnicy oraz osoby trzecie przebywające na terenie HAZE DANCE STUDIO zobowiązane są̨ do przestrzegania przepisów bhp i ppoż. obowiązujących na terenie ww. obiekcie lub w miejscu prowadzenia zajęć oraz poleceń Instruktora i uprawnionych pracowników, jak również do zachowania czystości i poszanowania mienia obiektu i HAZE DANCE STUDIO. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez Uczestników lub osób trzecich do powyższych zasad odpowiadają te osoby lub w sytuacji osób niepełnoletnich- ich rodzice lub opiekunowie prawni.
  4. Za bezpieczeństwo niepełnoletnich Uczestników w drodze na zajęcia taneczne oraz poza Salą odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni.
  5. Zabrania się̨ wnoszenia do Sali jedzenia i ciepłych napojów. Napoje zimne mogą̨ być wnoszone i spożywane w miejscu i czasie wskazanym przez Instruktora.
  6. W budynku HAZE DANCE STUDIO obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, wprowadzania zwierząt, rowerów oraz wnoszenia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób.
  7. Ewentualne przypadki zagubienia lub uszkodzenia mienia powinny być natychmiast zgłaszane pracownikowi HAZE DANCE STUDIO.
  8. HAZE DANCE STUDIO rekomenduje niewnoszenie cennych przedmiotów na teren budynku HAZE DANCE STUDIO.
  9. HAZE DANCE STUDIO nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione na terenie HAZE DANCE STUDIO.

§5 SYSTEM PŁATNOŚCI

 1. Wysokość opłat za poszczególne pakiety określa cennik dostępny na stronie internetowej www.hazedancestudio.pl
 2. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty do drugich zajęć nowego pakietu. Należności należy uiszczać:
 3. – gotówką w HAZE DANCE STUDIO,
 4. – przelewem na rachunek bankowy o numerze: 35 1050 1139 1000 0092 8732 2284 (w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko Uczestnika)
 5. – płatnością online w aplikacji HAZE APP.
 6. Osoby, które nie opłaciły pakietu za zajęcia, nie mogą̨ brać w nich udziału.
 7. W przypadku gdy nieobecność Uczestnika w zajęciach nie została spowodowana z winy HAZE DANCE STUDIO, HAZE DANCE STUDIO nie zwraca pieniędzy wpłaconych tytułem Opłaty.
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zaistniałych bez winy Uczestnika, HAZE DANCE STUDIO może podjąć decyzję o zwrocie części lub całości Opłaty. Każdy taki przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez HAZE DANCE STUDIO.
 9. W wypadkach losowych, nie powstałych z winy HAZE DANCE STUDIO, HAZE DANCE STUDIO ma prawo odwołać zajęcia, które zostaną zrealizowane w innym terminie ustalonym z Uczestnikami za zarachowaniem na ich poczet Opłaty uiszczonej tytułem zajęć, które się nie odbyły.

§6 ANULOWANIE ZAJĘĆ PRZEZ UCZESTNIKA – POLE DANCE/EXOTIC DANCE/AERIAL HOOP/STRETCHING

 1. W przypadku gdy Uczestnik anuluje swoją obecności na zajęciach do 24 godzin przed rozpoczęciem się zajęć pole dance, exotic dance, aerial hoop, stretching. Uczestnik ma prawo odrobić zajęcia w inny dzień lub jednorazowo skorzystać z zajęć typu open w trakcie trwania karnetu.
 2. W przypadku gdy Uczestnik anuluje swoją obecności na zajęciach w ten sam dzień co zajęcia pole dance, exotic dance, aerial hoop lub stretching uczestnik ma prawo jednorazowo skorzystać z zajęć typu open.
 3. W przypadku gdy Uczestnik przedłożył zwolnienie lekarskie możliwe jest przedłużenie karnetu.
 4. Jeżeli zajęcia są odwoływane z winy HAZE DANCE STUDIO to dodawana jest sesja do pakietu (wejście dodatkowe na zajęcia w trakcie trwania karnetu) lub zostaje przedłużony karnet o jedne zajęcia.

§7 WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Uczestnik lub działający w jego imieniu rodzic lub opiekun prawny nieodpłatnie wyraża zgodę̨ na utrwalenie wizerunku Uczestnika w trakcie zajęć tanecznych.
 2. Wyrażając zgodę̨ na utrwalenie wizerunku, Uczestnik lub działający w jego imieniu rodzic lub opiekun prawny nieodpłatnie zezwala bezterminowo i nieodwołalnie na wykorzystanie utrwalonego wizerunku do promocji i reklamy HAZE DANCE STUDIO.
 3. Zgoda, o której mowa w ust. 2, obejmuje wykorzystanie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych w dowolnym utworze oraz innych materiałach nie noszących znamion utworu w rozumieniu prawa autorskiego na dowolnym polu eksploatacji, jak również obejmuje dowolne dysponowanie takimi materiałami w działalności gospodarczej HAZE DANCE STUDIO, w tym przekazywanie ich osobom trzecim oraz modyfikowanie wizerunku i utworów, w których skład będzie wchodzić wizerunek. W szczególności zgoda obejmuje:
  • utrwalanie w postaci zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie,
  • zwielokrotnianie zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub innej formie za pomocą̨ wszelkich technik, w dowolnej ilości nakładów, w szczególności za pomocą̨ wszelkich znanych technik drukarskich, reprograficznych, zapisu magnetycznego lub technik cyfrowych,
  • wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginałów lub egzemplarzy zdjęć, o których mowa pod lit.
  • a), nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej, w tym wydawanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, reklamowych i marketingowych, wprowadzanie do pamięci komputera, umieszczanie w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet,
 4. rozpowszechnianie zdjęć, o których mowa pod lit. a), nagrań, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie w inny sposób niż̇ określonych pod lit. c), w szczególności poprzez wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie; a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 1. HAZE DANCE STUDIO zobowiązuje się do wykorzystywania wizerunku w sposób zgodny z dobrymi obyczajami.
 2. Rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika stanowiącego jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie czy impreza publiczna, nie wymaga zezwolenia Uczestnika lub działającego w jego imieniu rodzica lub opiekuna prawnego.

§9 MONITORING

 1. Tancerz przyjmuje do wiadomości, że na terenie HAZE DANCE STUDIO zainstalowany jest system monitoringu zarządzany przez HAZE DANCE STUDIO.
 2. Zapisy monitoringu wykorzystywane są wyłącznie w celach wewnętrznych HAZE DANCE STUDIO (w tym ustalenia sposobu świadczenia pracy przez personel HAZE DANCE STUDIO, utrwalenia okoliczności wypadku lub kradzieży). Zapisy systemu monitoringu przekazywane są wyłącznie uprawnionym ustawowo podmiotom (np. Policji) na ich wyraźne i uzasadnione żądanie.
 3. Dostęp do zapisów monitoringu w poszczególnych strefach HAZE DANCE STUDIO posiada wyłącznie administrator systemu monitoringu oraz manager HAZE DANCE STUDIO.
 4. Zapisy monitoringu przechowywane są przez okres do [31] dni, po którego upływie są nieodwracalnie usuwane. Tancerz ma prawo zapoznać się z zapisami monitoringu obejmującymi jego wizerunek.

§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników, rodziców lub opiekunów prawnych, jest HAZE DANCE STUDIO. Ww. osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych przez HAZE DANCE STUDIO dla celów organizacji zajęć tanecznych. Uczestnik, jego rodzin lub opiekun prawny może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając swoje dane w celu uczestnictwa w warsztatach tanecznych organizowanych przez HAZE DANCE STUDIO, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej rejestracji Uczestnika przez HAZE DANCE STUDIO.

Klauzula informacyjna RODO jest dostępna na stronie internetowej www.hazedancestudio.pl

§10 ZMIANY REGULAMINU

 1. Zmiany Regulaminu są̨ publikowane na stronie www.hazedancestudio.pl
 2. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich zmian.
 3. Nie wymaga zmiany Regulaminu wprowadzanie przez HAZE DANCE STUDIO dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do Regulaminu.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Osoby niepełnoletnie są̨ reprezentowane w zakresie praw i obowiązków przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Nie zapoznanie się z Regulaminem nie zwalnia Uczestnika od obowiązku stosowania się do jego postanowień.
 3. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu, stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Postanowienia Regulaminu gwarantują̨ prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

Podpis uczestnika / rodzic (opiekun prawny)